# Yêu cầu hệ thống

Vì được phát triển trên nền tảng PHP nên Web 1-0-2 CMS (hay Crazy Laravel) yêu cầu hệ thống tối thiểu như sau: 

  • PHP >= 7.2.5
  • BCMath PHP Extension
  • Ctype PHP Extension
  • Fileinfo PHP extension
  • JSON PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension

 

# Cài đặt CMS 

Bước 1: Clone Project

Sữ dụng git command

git clone https://github.com/vccvn/cms.git

 

Bước 2: Cài đặt các thư viện thông qua composer

Cài đặt thông qua lệnh composer:

composer install

Bước 3: Sửa file .env

Nếu chưa có file .env thì đổi tên file .env.example thành .env, sau đó chỉnh sửa lại các thông tin như database, mail

Database:


DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=database
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

 

Mailer:


MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=test@gmail.com
MAIL_PASSWORD=Light>=2025
MAIL_ENCRYPTION=tls

MAIL_FROM_ADDRESS=test@gmail.com
MAIL_FROM_NAME=LightServices