CMS này sử dụng laravel nên khi dự server chúng ta cũng sử dụng các lệnh của laravel

php artisan

Chạy với cổng mặc định 8000:

php artisan serve

lênh này sẽ build cho chúng ta một server với địa chỉ: http://localhost:8000

Ngoài ra chúng ta còn có thể tùy biến cổng với tham số --port

ví dụ:

php artisan serve --port=3000

lệnh này sẽ dựng một server với cổng 300: http://localhost:3000

 

Mẹo nhỏ trên Windows nếu bạn cài Xampp

Các bạn hoàn toàn có thể thiết lập một server ảo để chạy ứng dụng mà không cần chạy lệnh php artisan và cũng không cần nhét hết ứng dụng vào thư mục htdocs của Xampp bàng cách làm theo các bước sau:

Bước 1:

vào thư mục:  C:\Windows\System32\drivers\etc sau đó copy file hosts ra desktop hoặc đâu đó mà sau này bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa.

0001.png
Bước 2: 

Chỉnh sửa file host và thêm vào cuối dòng nội dung như sau:

127.0.0.1                                           domain.com

trong đó 127.0.0.1 là địa chỉ nỗi bộ của server (máy tính của bạn), cỏn domain.com là tên miền bất kỳ

0002.png
trỏ tên miền về địa chỉ máy tính của bạn (local)
Bước 3:

Copy file host trở lại thư mục:  C:\Windows\System32\drivers\etc

0003.png
Bước này hệ thống sẽ hỏi có muốn thay thế hay không? Chọn thay thế

 

0004.png
Continue
Bước 4: 

Vào thư mux5 config của Xampp có dạng như sau:  D:\xampp\apache\conf\extra

Sau đó chỉnh sửa file httpd-vhost.conf Và thêm vào nội dung sau:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@webhay.com
  ServerName webhay.com
  ServerAlias www.webhay.com
  DocumentRoot D:/doanln/webhay/public
  
  <Directory D:/doanln/webhay/public>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
    DirectoryIndex index.php index.pl index.cgi index.html index.xhtml $
  </Directory>

  ErrorLog "logs/webhay.com-error.log"
  CustomLog "logs/webhay.com-access.log" common
</VirtualHost>

Trong đó:

ServerName là thông tin tên miềncủa bạn. ở  láy ví dụ là webhay.com

DocumentRoot là dừng dẫn đến thư mục chứa file index của project cụa thể trong laravel sẽ chứa trong thư mục public còn các cms như là wordpress thì chính là thư mục project luôn

<Directory> cũng có đừng dẫn giống DocumentRoot

Các thông số khác cứ copy và thay thế thôi!

Sau đó chạy lại xam là bạn có thể chay project thông qua server ảo mà không cần chạy lệnh php artisan server rồi!