Cũng gióng nguyên bản của laravel quy trình các bước xử lý một request như sau

Laravel-MVC-model-MSA-Technosoft.png
Hình 1: Vòng đời request của Laravel

1. Ta có thể thấy quá trình bắt đầu khi browser gửi request đến server.

2. Sau đó thông qua route sẽ chuyển yêu cầu đến controller,

3. tiếp đến controller sẽ tương tác với model để truy xuất và sử lý dữ liệu

4. dữ liệu sau khi được trả về controller sẽ được xử lý hoặc đổ trực tiếp ra view

5. view sẽ đổ ra trình duyệt.

Đó là quy chuẩn của laravel. Còn đối với CMS cụ thể là Crazy Laravel thì sẽ có thêm hoặc biến đổi một số bước để phủ hợp với chức năng, yêu cầu